Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm

Mütekaddimîn Devri Kelâmcılarına
Göre Bilgi Kaynağı Olarak
Keşf ve İlhâm

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1993, 97 sayfa.

Tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.

Kelâm İlminde Bilgi Problemi ismini taşıyan girişte, genel olarak Kelâm İlmi’nde bilgi problemi konusu; bilginin imkânı, mahiyeti, kaynakları ve değeri başlıkları altında incelenmiştir.

Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâmın Ortaya Çıkışı başlığını taşıyan birinci bölümde, Keşf ve ilhâm kavramlarının etimolojisiyle birlikte bu terimlerle anlam yakınlığı bulunan diğer Tasavvuf terimleri incelenmiş ve Tasavvuf kaynaklarına göre keşfî bilginin kısa bir tarihçesi verilmiştir. Tasavvuf ehline göre ilhâmla elde edilen bilginin değeri, Kur’an-ı Kerim’e uygunluğun şart olduğu şeklinde tesbit edilmiştir.

Kelâmcılara Göre Keşf ve İlhâm başlığını taşıyan ikinci bölümde ise keşfî bilginin Kelâm İlmi’ne intikali işlendikten sonra kelâmcılar Mu‘tezile, Selefiyye, Eş‘ariyye, Mâtürîdiyye ve Şî‘a olmak üzere mezhepler bazında ele alınarak keşf ve ilhâma karşı takındıkları tavır tesbit edilmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak, Şî‘a’nın imamın bilgisi hususundaki iddiası hariç, hemen bütün mütekaddimîn devri kelamcılarının dini konularda objektif doğrulanma imkanından yoksun oluşu dolayısıyla keşf ve ilhâmın doğru bir bilgi kaynağı olarak kabul edilemeyeceği fikrini taşıdıkları neticesine varılmıştır.

Temin:
Basılmamış olan tezime YÖK Tez Merkezi‘nden PDF olarak erişebilirsiniz.
Marmara Üniversitesi Merkez ve Sosyal Bilimler Kütüphanelerine ek olarak
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM),
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
kütüphanelerinden ulaşılabilir